Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Miễn trừ trách nhiệm và thông báo

Không có mối quan hệ Khách Hàng – Luật sư

Các nội dung trên trang tin điện tử này chỉ là thông tin chung nhằm mục đích tham khảo mà thôi. Thông tin trên trang tin điện tử này không tạo thành ý kiến tư vấn pháp lý cũng không được xem là đề nghị đại diện cho bạn. Mặc dù các thông tin được cho là chính xác, nhưng bạn không nên hành động dựa trên hoặc lệ thuộc vào bất kỳ thông tin nào trên trang tin điện tử này như là ý kiến tư vấn pháp lý. Thông tin tại trang tin điện tử không có dự định tạo ra và việc tiếp nhận các thông tin này không cấu thành mối quan hệ khách hàng – luật sư. Mối quan hệ người khách hàng – luật sư chỉ có thể được tạo lập với Phuoc & Partners bằng một thỏa thuận xác nhận mối quan hệ này thông qua sự làm việc trực tiếp và chính thức giữa bạn và các luật sư phụ trách của Phuoc & Partners.

Để thuận tiện, thông qua “Điều Khoản & Điều Kiện” này, các từ “Phuoc & Partners” và “chúng tôi” được sử dụng hoán đổi cho nhau.

Bảo Mật và Giao Dịch bằng Thư Điện Tử

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng thư điện tử. Tuy nhiên, bạn không nên gửi cho chúng tôi các thông tin mật hoặc mang tính nhạy cảm nếu như bạn chưa bàn thảo với một trong các luật sư của chúng tôi và được chấp thuận việc gửi các thông tin đó. Chúng tôi không bảo đảm việc bảo mật bất kỳ thông tin nào mà vô tình nhận được.

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn hoặc thông tin mà khách hàng có thể gửi cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn cho bất kỳ công ty hoặc bên ngoài nào mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc kinh doanh bất kỳ danh mục khách hàng giao dịch thư từ nào.

Không Chịu Trách Nhiệm

Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro trong việc sử dụng thông tin trên trang tin điện tử này. Thông tin và cấu trúc của trang tin điện tử có thể được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật hoặc cải tiến mà không phải thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng hoặc giải thích thông tin trên trang tin điện tử này. Xin lưu ý là trang tin điện tử này và bất kỳ thông tin nào nêu ở đây được cung cấp “NHƯ HIỆN TRẠNG “. Chúng tôi không CAM KẾT, TUYÊN BỐ HOẶC KHIẾU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ MINH THỊ HOẶC NGỤ Ý, ĐỐI VỚI THÔNG TIN TRÌNH BÀY TẠI HOẶC THÔNG QUA TRANG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH THÍCH HỢP VỚI MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ HOẶC VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM.

Liên Kết

Trang tin điện tử này cũng có thể bao gồm các liên kết với các Trang tin điện tử do các bên khác khai thác. Các liên kết với các Trang tin điện tử này được cung cấp thêm thông tin chi tiết để tạo thuận lợi cho bạn. Nếu bạn chọn cách truy cập Trang tin điện tử từ các liên kết mà chúng tôi cung cấp, khi đó các hoạt động và thông tin bạn phổ biến trên Trang tin điện tử đó sẽ theo quy định về chính sách bảo mật của Trang tin điện tử đó, không phải là chính sách bảo mật của Trang tin điện tử chúng tôi.

Chúng tôi đã không kiểm tra bất kỳ phần mềm hoặc thông tin nào mà có thể được tìm thấy trên bất kỳ Trang tin điện tử liên kết nào. Do vậy, chúng tôi không thể thực hiện, cũng không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào về chất lượng, sự an toàn hoặc tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc phần mềm trên trang liên kết đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang tin điện tử khác liên kết với Trang tin điện tử của chúng tôi.

Nghiêm cấm việc tạo thành liên kết với Trang tin điện tử này từ trang tin điện tử hoặc văn bản khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Phuoc & Partners.

Liên lạc trên Trang tin điện tử

Trụ sở chính của Phuoc & Partners tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chịu trách nhiệm về Trang tin điện tử này.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bản quyền đối với Trang tin điện tử này là độc quyền của Phuoc & Partners. Phuoc & Partners giữ bản quyền. Nội dung nêu trong Trang tin điện tử này bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, bố cục trình bày, phần ngoại quan và đồ họa đều thuộc sở hữu của và được cấp phép cho chúng tôi. Bạn có thể xem,, lưu dữ liệu, in, sao chép và phân phối các trang của Trang tin điện tử này chỉ với mục đích sử dụng cá nhân (ngoại trừ các hình ảnh về đội ngũ nhân sự của chúng tôi) nhưng không được sửa đổi các  trang này dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ việc sao chép nào vì mục đích thương mại hoặc  khác đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang nào ở đây phải tuân thủ theo quy định của Điều Khoản & Điều Kiện.

Luật Điều Chỉnh, Thẩm Quyền và Địa Điểm Phán Quyết

Việc bạn sử dụng Trang tin điện tử này và bất kỳ thông tin nào đăng tải ở đây và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do việc sử dụng này đều chịu sự điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam.