Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Bí mật thương mại, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

Sở Hữu Trí Tuệ - Bí mật thương mại, bí quyết và bảo vệ thông tin bí mật

Các luật sư trong Bộ phận Bí mật thương mại, bí quyết và bảo vệ thông tin mật. Tư vấn cho khách hàng về những phương thức bảo vệ bí mật cho các thông tin kinh doanh quan trọng của khách hàng trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày và trong những giao dịch cụ thể như thuê mướn người lao động, hợp đồng với bên thứ ba hoặc thương lượng mua bán trong việc kinh doanh của họ. Các luật sư trong Bộ phận này thường tham gia vào việc phác thảo và xem lại các thỏa thuận bí mật, thỏa thuận về việc mua bán trong kinh doanh và tài sản kinh doanh, các thỏa thuận việc làm có bao gồm những hạn chế trong việc sử dụng và tiết lộ những bí mật thương mại và thông tin mật, và những giao ước chống cạnh tranh.