Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài qua việc

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài qua việc:

  • Tiến hành các cuộc điều tra về môi trường pháp lý ở các nước mục tiêu ở nước ngoài và đánh giá các rủi ro có liên quan;
  • Giúp khách hàng nhận được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Nhà nước Việt Nam có liên quan để đầu tư ra nước ngoài; và
  • Tư vấn pháp lý về việc hỗ trợ thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các vấn đề kiểm soát ngoại hối nghiêm ngặt của Việt Nam;
  • Thiết kế cơ cấu đầu tư tối ưu (dưới các hình thức ví dụ như văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty hay quan hệ đối tác) tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;
  • Chuẩn bị và / hoặc rà soát các tài liệu đầu tư;
  • Giúp khách hàng chuẩn bị các báo cáo định kỳ và hàng năm theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam; và
  • Giúp khách hàng đàm phán với các đối tác kinh doanh ở từng giai đoạn của quá trình đầu tư.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Đầu tư ra nước ngoài của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partner.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: (+84) 28 3622 3522.