Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Phuoc & Partners có mua bảo hiểm nghề nghiệp không?

Theo quy định của Luật Luật sư của Việt Nam thì các tổ chức và cá nhân hành nghề luật sư phải mua bảo hiểm nghề nghiệp tại một công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Về yêu cầu này, chúng tôi đã mua đầy đủ các loại bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định. Nếu bạn có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các xác nhận mua bảo hiểm của chúng tôi từ công ty bảo hiểm để bạn tin tưởng giao công việc pháp lý của bạn cho chúng tôi.