Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nếu luật sư của Phuoc & Partners tư vấn hay thực hiện công việc pháp lý sai dẫn đến việc gây ra thiệt hại vật chất cho tôi thì có bồi thường thiệt hại không, mức bồi thường là bao nhiêu?

Nếu luật sư hay nhân viên của công ty luật chúng tôi tư vấn hay thực hiện công việc pháp lý sai dẫn đến việc gây ra thiệt hại vất chất nghiêm trọng trực tiếp cho khách hàng thì nếu có bằng chứng rõ ràng thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất cho khách hàng theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp thì số tiền bồi thường mà chúng tôi phải trả sẽ không vượt quá tổng số tiền phí dịch vụ mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng cho công việc được giao tính tới thời điểm bồi thường.