Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Nếu tôi không thể trả được phí dịch vụ đúng hạn được theo quy định trong bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý thì sẽ ra sao?

Nếu bạn không thể trả phí dịch vụ của chúng tôi đúng hạn thì bạn sẽ tự động chịu một mức phạt trể hạn thanh toán 0.05% mỗi ngày cho tổng số tiền chậm trể thanh toán từ thời điểm đến hạn đó. Nếu thời hạn chậm trể trong việc thanh toán trên 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn thì chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn 3 lần trong vòng 30 ngày kế tiếp và nếu số tiền phí dịch vụ vẫn không được thanh toán và bạn cũng không có bất kỳ hồi âm tích cực nào trong thời gian trên cho chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác là sẽ cân nhắc việc nhờ tòa án có thẩm quyền giải quyết và nhờ cơ quan thi hành án thi hành bản án để thu hồi nợ cho chúng tôi.