Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Sau khi tôi thanh toán tiền tạm ứng cho Phuoc & Partners, vì lý do cá nhân tôi không muốn tiếp tục công việc pháp lý đã giao cho công ty bạn khi công việc được giao chưa hoàn thành thì tôi có thể nhận lại tiền tạm ứng không?

Theo nguyên tắc làm việc của chúng tôi thì ngay khi bạn ký vào bản chào giá/hợp đồng dịch vụ do chúng tôi soạn thảo thì đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã được triển khai ngay để phục vụ cho công việc của bạn để bảo đảm thời gian cam kết hoàn thành với bạn nên nếu bạn vì lý do cá nhân nào đó (không phải do lỗi cố ý của chúng tôi) mà yêu cầu chúng tôi ngưng công việc đang thực hiện thì số tiền mà bạn tạm ứng trước sẽ không được hoàn lại. Bên cạnh đó, nếu chi phí thời gian mà nhân viên của chúng tôi đã bỏ ra cho công việc pháp lý của bạn tới thời điểm chấm dứt cao hơn số tiền tạm ứng mà bạn đã trả thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết để bạn thanh toán thêm cho chúng tôi phần chi phí thời gian vượt này.