Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Internal Newsletter of July, 2022

Internal Newsletter of July, 2022

Dear beloved PP-ers,

Các PP-ers thân mến,

We have gone through the days when we were forced to slow down because of a nightmare called Covid 19. And it is that nightmare that makes us stronger, braver and tougher. Thanks to that, we have many changes from the way businesses operate to people. Successfully organized events, customer satisfaction, awards and constant nominations on reputable foreign law firm review sites are the results of this change.

Chúng ta đã đi qua những ngày tháng buộc phải sống chậm lại vì cơn ác mộng mang tên Covid-19. Và cũng chính cơn ác mộng đó khiến chúng ta mạnh mẽ, bản lĩnh và gai góc hơn. Nhờ đó, chúng ta có nhiều thay đổi từ cách thức hoạt động của doanh nghiệp cho đến con người. Những sự kiện được tổ chức thành công, sự hài lòng của khách hàng, các giải thường và việc liên tục được đề cử trên những trang đánh giá Công ty luật uy tín của nước ngoài chính là thành quả cho sự thay đổi này.

After all, we had an energetic summer with the enthusiastic spirit of “Work hard, play hard” of Phuoc & Partners’ members. This Internal Newsletter is the latest publication of Phuoc & Partners in the first half of 2022 with the name “Turning-point”. Same as the previous publications, this Internal Newsletter will summarize the outstanding internal events of the Firm in the first half of 2022 as well as express deep respect for each member of Phuoc & Partners’ team who have accompanied our firm.

Sau tất cả, chúng ta đã có một mùa  đầy năng lượng bằng tinh thần nhiệt huyết “Làm hết sức, chơi hết mình” của các thành viên của Phuoc & Partners. Bản tin Nội bộ này là ấn phẩm mới nhất của Phuoc & Partners vào nửa đầu năm 2022 với tên gọi “Bước ngoặt”. Cũng giống như các ấn phẩm trước, Bản tin nội bộ lần này sẽ tóm tắt những sự kiện nội bộ nổi bật của Công ty trong nửa đầu năm 2022, cũng như bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với từng thành viên của Phuoc & Partners đã đồng hành cùng Công ty.

We believe that loyal and dedicated employees like you are the foundation for any successful company. Thank you for your contribution! And hope that on the way to reap new milestones, there will always be your companionship with Phuoc & Partners.

Chúng tôi tin rằng, đội ngũ nhân viên trung thành và tận tâm như các bạn là nền tảng cho bất kỳ công ty thành công nào. Cảm ơn sự đóng góp của bạn! Và hi vọng rằng trên chặn đường gặt hái những cột mốc mới sắp tới sẽ luôn có sự đồng hành của các bạn cùng với Phuoc & Partners.

Let us look back at the photos and top news from the first half year AT HERE

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh cùng những bản tin nội bật trong nửa đầu năm qua tại ĐÂY