Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Mức phí của chúng tôi

Thu Hồi Nợ - Mức phí của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều gói phí hợp lý cho những công việc thu hồi nợ lớn và sẽ thảo luận theo từng yêu cầu cá nhân. Không thể áp dụng một mức giá cho tất cả các trường hợp vì mỗi trường hợp phải được xử lý theo đặc điểm riêng của chúng.