Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Làm sao để tôi trở thành khách hàng của Phuoc & Partners?

Để trở thành khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu thay mặt công ty của bạn (nếu là công việc pháp lý của công ty của bạn) hay nhân danh bạn (nếu là công việc pháp lý riêng của bạn) ký vào một bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý do chúng tôi soạn thảo dựa trên các yêu cầu dịch vụ của bạn và gởi cho bạn bằng email, thư hoặc fax.

Sau khi chúng tôi nhận được bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký từ bạn, phòng kế toán của chúng tôi sẽ gởi cho bạn một hóa đơn tạm ứng tiền phí dịch vụ và ngay khi bạn thanh toán xong tiền tạm ứng tiền phí dịch vụ đầy đủ thì bạn chính thức trở thành khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các công việc pháp lý mà bạn giao phó. Riêng trường hợp dịch vụ thu hồi nợ khó đòi mà được thỏa thuận tính phí trên cơ sở số tiền thu hồi được thì bạn sẽ chính thức là khách hàng của chúng tôi ngay khi bạn ký vào bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý.