Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Làm sao tôi tin tưởng để giao các thông tin mật của tôi cho công ty luật của bạn?

Là một công ty luật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chúng tôi được yêu cầu theo quy định của Luật Luật sư giữ bí mật các thông tin được khách hàng cung cấp (trừ một số trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu) không chỉ trong thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn mà còn cả là một khoảng thời gian nhất định sau đó.

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc đó một cách nghiêm chỉnh và đã soạn ra một loạt các hướng dẫn rõ ràng cho các luật sư và nhân viên hỗ trợ trong công ty luật của chúng tôi thực hiện theo và sẵn sàng ký một thỏa thuận bảo mật và không tiết lộ với bạn để giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong việc cung cấp các thông tin liên quan của bạn cho chúng tôi.

Nếu chúng tôi làm rò rỉ bất kỳ thông tin nào được cung cấp và gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng cho bạn, chúng tôi sẽ bồi thường trách nhiệm vật chất theo các điều khoản được quy định trong các bản chào phí/hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết và các điều khoản quy định có liên quan trong quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.