Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Thông thường thì các thông tin của khách hàng được Phuoc & Partners lưu giữ trong bao lâu sau khi công việc hoàn thành?

Thông thường, chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin có liên quan đến khách hàng mà chúng tôi được khách hàng cung cấp hay có được trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý trong thời gian 24 tháng, được tính từ lúc công việc pháp lý có liên quan hoàn thành với mục đích tham khảo trong trường hợp khách hàng có quay trở lại nhờ chúng tôi thực hiện những công việc pháp lý mới.

Xin lưu ý là vì chúng tôi luôn hoàn trả lại cho khách hàng các thông tin có liên quan đến công việc pháp lý được giao ngay sau khi công việc pháp lý hoàn thành nên chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp lại các thông tin này cho khách hàng khi có yêu cầu vào từng thời điểm sau khi công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, nếu khách hàng có lý do hợp lý, chúng tôi sẽ có thể xem xét cung cấp lại các thông tin này trong thời gian 24 tháng nêu trên.