Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tư vấn về thuế giao dịch

Thuế - Tư vấn về thuế giao dịch
Bộ phận Thuế của Phuoc & Partners có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hoạch định thuế giao dịch trên cơ sở quốc gia và quốc tế, và có mục tiêu phát triển và thực hiện một cơ cấu hiệu quả về thuế để đáp ứng cho các mục tiêu của khách hàng.

Chúng tôi thường xuyên làm việc với khách hàng về những vấn đề về thuế có liên quan đến một loạt các việc như mua bán và sát nhập, tái tổ chức, chia tách, liên doanh, và các liên minh chiến lược, cũng như chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu nợ.

Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú cả về nội địa lẫn quốc tế đối với các lĩnh vực sau:

  • Tái tổ chức công ty, sát nhập, mua bán, chi tách, mua lại bằng vốn vay, và các vấn đề về tái cơ cấu nợ và phá sản.
  • Liên doanh, hợp danh và các liên minh chiến lược khác.
  • Các giao dịch xuyên quốc gia, bao gồm việc cho vay quốc tế
  • Cấu trúc đầu tư vào Việt Nam
  • Cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia.
  • Cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư.
  • Hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ.