Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Tuân thủ pháp luật

Lĩnh Vực Ngân Hàng - Tuân Thủ Quy Định

Với kiến thức và những hiểu biết sâu rộng về luật pháp ngân hàng của Việt Nam và những kinh nghiệm phổ quát của các luật sư trong việc làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từ trung ương cho đến các cấp địa phương, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý ngân hàng của chúng tôi đối với việc cung cấp kiểm tra việc tuân thủ đối với tất cả những lĩnh vực kinh doanh của họ và đưa những giải pháp có tính xây dựng liên quan tới những kết quả có liên quan đến sự kiểm tra việc tuân thủ.