Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Điều Kiện Phát Sinh Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

dieukienphatsinhboithuongngoaihopdong

Điều Kiện Phát Sinh Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có thể được hiểu là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng bao gồm các yếu tố sau: (i) Có thiệt hại xảy ra; (ii) Có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; (iii) Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi xâm phạm; và (iv) người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Nhận diện từng yếu tố như sau:

Yếu tố đầu tiên trong điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là phải có thiệt hại xảy ra. Thiệt hại xảy ra có thể được hiểu là thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải chịu để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục những hậu quả do hành vi xâm phạm gây ra, trong đó bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần. Thiệt hại về vật chất bao gồm (i) Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; (ii) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; (iii) Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm; và (iv) Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của cá nhân có thể được hiểu là do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm mà người bị thiệt hại hoặc do tính mạng bị xâm phạm mà người thân thích gần gũi nhất của nạn nhân phải chịu đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm, bị giảm sút hoặc mất uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm như mất đi tính thẩm mỹ, giảm khả năng giao tiếp xã hội, khả năng sinh hoạt cá nhân và các tổn thất tinh thần khác. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần của pháp nhân có thể được hiểu là do danh dự, uy tín bị xâm phạm, pháp nhân đó bị giảm sút hoặc mất đi sự tín nhiệm, lòng tin… vì bị hiểu nhầm và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất mà pháp nhân phải chịu.

Về yếu tố thứ hai trong điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hành vi xâm phạm là những hành vi xử sự trái pháp luật của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động, đó là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác trái pháp luật.

Về yếu tố thứ ba trong điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi xâm phạm và ngược lại hành vi xâm phạm là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

Cuối cùng, lỗi của người gây thiệt hại không được xem là một yếu tố đương nhiên trong điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tức là, người yêu cầu bồi thường thiệt hại không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại. Mặt khác, bên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trên đây là nội dung khái quát về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi: Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làmThuếMua bán và Sáp nhậpTranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng.