Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 2022

chuyen-nhuong-co-phan

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 2022

Việc chuyển nhượng cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó các doanh nghiệp được tự do lựa chọn thực hiện bằng hợp đồng (như mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2022 bên dưới đây) hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Theo đó, nếu chuyển nhượng cổ phần bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trong khi đó, việc chuyển nhượng cổ phần trên thị trường chứng khoán sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định trong pháp luật về chứng khoán.[1]

Theo quy định tại Điều 111.1.(a) Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần là phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Trong trường hợp lựa chọn thực hiện bằng hợp đồng, các cổ đông trong công ty cổ phần có thể xem xét sử dụng mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2022 để chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng là:[2]

 • Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trước khi kết thúc thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.[3]

Việc quy định hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp này nhằm đảm bảo sự ổn định của công ty trong thời gian 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập. Đồng thời, quy định này cũng nhằm bảo vệ lợi ích cho người mua cổ phần không phải là cổ đông sáng lập của công ty do họ không thể biết được chính xác tình trạng của công ty khi mới thành lập.

 • Điều lệ quy định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần.[4]

Trường hợp hạn chế quyền chuyển nhượng theo Điều lệ công ty thì các quy định này phải được nếu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. Đồng thời các quy định này phải phù hợp và không trái với các quy định của luật.

Trên đây là nội dung khái quát về chuyển nhượng cổ phần Nếu Quý khách hàng có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn và hỗ trợ về lĩnh vực pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Phước và Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Phước và Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật có đội ngũ nhân viên chuyên sâu trong lĩnh vực pháp lý hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề được đánh giá đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Quý khách hàng.

Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc một mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2022 với các nội dung cơ bản nhất cần có khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 • Căn cứ Điều lệ Công ty [_];
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
 • Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày [_] tháng [_] năm [_], chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (“Party A”)

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……… cấp ngày …… tháng …… năm ……. do …………………….

Thường trú tại: …………………………………………………………………………

Bên nhận chuyển nhượng (“Party B”):

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: …… cấp ngày ……tháng…… năm…… do ………………………….

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Mục đích Hợp đồng

 • Bên A đang sở hữu [_] cổ phần trong công ty cổ phần [_], chiếm tỷ lệ [_]% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [_], do [_] cấp ngày [_].
 • Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B phần vốn đã góp vào công ty là: [_] cổ phần tương ứng [_] VNĐ (bằng chữ: …………) chiếm [_]% vốn điều lệ.

Điều 2: Giá bán và phương thức thanh toán

 • Bên A thanh toán cho Bên B theo đúng giá trị phần cổ phần chuyển nhượng đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Thời hạn thanh toán: thanh toán 01 lần ngay sau khi ký Hợp đồng.
 • Hình thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các Bên

 • Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 1. Bên A nhận tiền thanh toán giá trị cổ phần chuyển nhượng như đề cập tại Điều 1 Hợp đồng này.
 2. Bên A có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số cổ phần mà Bên A đã đồng ý chuyển nhượng như tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B ngay sau khi ký Hợp đồng này.
 3. Bên A nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ thông báo (nếu có), hoàn tất các giấy tờ để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này.
 4. …………………………………………………………………………………
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 1. Bên B có quyền thừa kế toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên A với tư cách là một cổ đông của công ty cổ phần [_] kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
 2. Bên B có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn cho Bên A giá trị của phần cổ phần được chuyển nhượng như đề cập tại Điều 1 Hợp đồng này.
 3. Bên B có nghĩa vụ hỗ trợ Bên A trong việc hoàn tất các giấy tờ, thủ tục để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
 4. …………………………………………………………………………………

Điều 4: Cam kết của các Bên

Hai Bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, cổ phần chuyển nhượng đã ghi tại Hợp đồng là đúng sự thật. Cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai Bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 5:  Giải quyết tranh chấp

Mọi sự tranh chấp (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Hiệu lực của Hợp đồng

 • Hai Bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào Hợp đồng này.

Đại diện pháp luật của công ty cổ phần [_] chỉ ký tên xác nhận khi hai Bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung Hợp đồng này.

 

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên ký tên và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế họach đầu tư tỉnh/thành phố [_].

 

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

——————

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

————————

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày …tháng…năm….các Bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

 

 

 

 

———————————–

[1] Điều 127.2 Luật doanh nghiệp 2020

[2] Điều 111.1.(d) Luật doanh nghiệp 2020

[3] Điều 120.1 Luật doanh nghiệp 2020

[4] Điều 127.1 Luật doanh nghiệp 2020