Công Ty Luật Phước & Các Cộng Sự

Chọn Ngôn Ngữ:
+84 (28) 3622 3522

Những điều chỉnh về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2023

nhung-dieu-chinh-ve-tien-luong

Những điều chỉnh về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 với các nội dung chính sau đây:

  1. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Đối tượng áp dụng điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

  • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023; và
  • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Công thức điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2023

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 4,85 4,12 3,89 3,77 3,50 3,35 3,41 3,42 3,29 3,19 2,96 2,73 2,54 2,35
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00

 

  1. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Đối tượng áp dụng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Công thức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2023

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 1,91 1,79 1,64 1,38 1,26 1,18 1,14
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Mức điều chỉnh 1,13 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00  

Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020, tuy nhiên, quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.